• Sidenvägen till Narvik

  Read More
  0 218
 • Järnväg till Narvik bästa lösningen, säger tornedalsrådet

  Read More
  0 265
 • Transport Indside nr 15

  Read More
  0 241
 • Reiser Till Kina

  Read More
  0 220
 • Silkesvägen startar

  Read More
  0 203
 • Kinatåg till Narvik/Avtal Narvik- Xian avtal

  Read More
  0 236
 • Över Haparanda till Narvik

  Read More
  0 193
 • Tiden jobbar för tåg till Narvik

  Read More
  0 217
 • North Sweden medverkade på FERRMEDs konferens om interkontinentala handelsrutter

  http://www.northsweden.eu/transportpolitik/nyheter/north-sweden-medverkar-paa-ferrmed-konferens-i-ep.aspx

  North Sweden European Office medverkade på FERRMEDs konferens ”Key Corridors, main terminals and train features in the ”Silk Road” railway network – Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bridge”, den 8 november i Europaparlamentet. North Sweden lyfte fram möjligheterna på transportsystemet i norra Sverige på Northern Axis kopplat till de transeuropeiska handelsrutterna och transportkorridorerna till Kina. 

  Den 8 november hölls FERRMED:s årliga konferens om interkontinentala handelsrutter på de Eurasiatiska järnvägsförbindelserna. Micael Blomster, Senior Adviser Logistics, medverkade på North Sweden:s vägnar på sessionen ’Specific projects in intermodal terminals and transportation routes in Eurasia’.

  Micael Blomster

  Micael Blomster, Senior Adviser LogisticsA

  Micael lyfter i sin intervention ”Asia-The Nordic: A new modern transport railway line via Finland” möjligheterna på korridoren Northern Axis-Sidenvägen d.v.s. från Övre Norrland via Kouvolas järnvägsterminal i Finland, Ryssland och Kazakstan till Xian i Kina.

  Logistik, ofta förknippat med transport av varor, står inför stora förändringar. För fem år sedan startade trafiken av godstransporter via järnväg mellan Europa och Kina. Trafiken gick mellan Tyskland och över Polen/Brest till Kina. I starten gick det 4–5 tåg i månaden i båda riktningar. Idag rör det sig om 200 tåg per månad. Befraktningstiderna på den sydliga järnvägspassagen som går via Polen är ca 18 dagar jämfört med båt 45–60 dagar. Denna ökade trafikmängd har lett till stora ansträngningar inom godshanteringen. De nedre järnvägslederna via Polen har stora trafikproblem, stockningar och köer, dålig spårstandard som behöver omedelbara reparationer och nybyggen. Detta tar tid.

  I Kouvola i Finland nära den ryska gränsen har en ny järnvägsterminal etablerats för godsförbindelser på tåg mellan Europa och Xian i Kina. Transporttiden via denna nordliga järnvägspassag blir därmed 10–12 dagar. Detta blir den snabbaste och kortaste transportväg mellan Kina och Europa.

  Podiet

  Micael Blomster i session ’Specific projects in intermodal terminals and transportation routes in Eurasia’ under ledning av Joan Amoros, President på FERRMED

  En förkortad transporttid ger ekonomiska fördelar, kapitalet frigörs fortare p.g.a. den korta transporttiden och hela varuflödet förändras. Detta resulterar i kortare ledtider för säsongsvarorna, snabbare omlastningsterminaler och minskat behov av stora lager i Norden. När vi i Europa köper en säsongsvara i butiken, tillverkar Kina nästa säsongsvara. Säsongsvaror kan påfyllas snabbare i butiker och livsmedel kan effektivare skickas från producent i Norden till slutförbrukare, färskheten bibehålles. Exempelvis kan varor såsom fryst lax skickas från Narvik i Norge via Torneå-Haparanda-Kouvola till Shanghai på under 20 dagar.

  – De nya möjligheterna på järnvägen bör ses som ett komplement till sjöfarten och jämfört lastar ett tågset 41 st 40” fots containers och en båt 20 000 containers, säger Micael Blomster.

  Alla

  Deltagare på FERRMED:s konferens den 8 november i Europaparlamentet 

  The Belt and Road initiative d.v.s. the ”Silk Road” är en utvecklingsplan genom vilket Kina ämnar boosta handeln samt stimulera ekonomiska tillväxten i Asien och bortanför. Initiativet omfattar utbyggnad av infrastrukturen för att koppla samman Kina med angränsande länder och globalt. Budgeten för satsningarna uppgår till $900 miljarder. Målsättningen är att överföra 25% av den europeiska exporten till järnväg pga. trängsel på hamnarna. 2014 kördes 308 tåg mellan Europa-Asien och 2016 uppgick siffran till 1777 tåg. Beräknat på antal TEU (20 fot container) var 2014 ungefär 25 000 st; 145 000 TEU år 2016 och beräknas för 2017 komma upp i drygt 250 000 TEU. Prognosen fram mot 2027 ligger på 636 000 TEU. Detta skulle betyda över 7000 tågset per år. Att jämföra med båt 2016 kördes ungefär 13 110 000 miljoner TEU.

  Detta ger goda indikationer om mängden som finns att transportera. Med tanke på trafikproblemen och flaskhalsarna på infrastrukturen på den sydliga järnvägspassagen skulle den nordliga järnvägspassagen vara oerhört konkurrenskraftig ur olika synvinklar. Vissa talar om att 1 miljon TEU kan passeras redan 2020 och Xian-Kouvola talar om 1000 tåg per år till 2027/30. De flesta tågseten är idag ca 600 meter långa och förhoppningen är upp till 3 kilometer långa tågset, såsom Pacific Traffic som kör kust till kust i USA.

  Kopplingarna Northern Axis i Norrbotten och Västerbotten med Sidenvägen

  – Sverige har investerat och investerar i järnväg och Haparandabanan är en ny järnvägsbana. Nu finns skäl till att verkligen använda denna, samt att bygga färdigt resten av järnvägsnätet på den Botniska korridoren i norra Sverige, säger Micael Blomster.

  Haparanda/Torneå skulle kunna bli noden för den nordliga trafiken och även för hela Sverige och Norge. Ytor finns att kunna hantera långa tågset och spårvidden är desamma ända till Khorgoz i Kazakstan vilket minskar antalet omlastningar på vägen till och från Asien/Europa.

  – Den 10 november 2017 avgick det första godståget från Kouvola till Kina. Haparanda/Torneå har ett verkligt guldläge att bli ett logistikscentrum för de norra landsdelarna i Sverige, Finland och Norge. Let’s turn Europe upside down- In the North we do it, avslutar Micael.

  Utveckling av infrastrukturen i norra Sverige vilket även omfattar kopplingarna på Northern Axis-Sidenvägen är en prioriterad fråga för North Swedens huvudmannaorganisationer. I Region Västerbotten är det Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, som håller i frågorna.

  – Utöver de möjligheter som finns via Haparanda/Torneå skapas också goda förutsättningar för aktörer söder om Norrbotten och Narvik genom Kvarkenförbindelsen och de kopplingar via väg och järnväg som finns via Vasa och Seinäjoki. Intresse finns också på norsk sida för utvecklade öst-västliga transporter till och från såväl Ryssland som Kina bland annat hos aktörer i södra Nordland fylke och Tröndelag. För dessa blir möjligheterna till ett bra samspel mellan terminaler och väg-järnväg-färja av central betydelse, säger Mårten.

  FERRMED

   

  FERRMED anordnar årliga konferenser på temat euro-asiatiska järnvägsförbindelser och multimodalitet i EU och angränsande länder samt Kina. Konferenserna sammanför intressenter från EU:s institutioner, offentlig förvaltning och industrin i EU och Asien för diskussioner om skicket på infrastrukturen på de viktigaste järnvägskorridorerna samt logistikutveckling.

   

  På konferensen den 8 november medverkade vice ordförande i Europaparlamentet, företrädare för EU-kommissionen DG MOVE, Kinas representation vid EU, Världsbanken, Europeiska investeringsbanken m fl. Konferensen tilldrog över 300 deltagare.

  Läs mer:

  Konferensprogram:A�”Silk Road” railway network – Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bridge” 2017

  North Sweden European Office:s medverkan pA? FERRMED:s konferens 2016

  /Mona Mansour

  Read More
  0 255
 • Trafiken startar i den nya Sidenvågen

  Till hösten startar tågtrafiken från Kouvola till Kina. Den nordliga järnvägstrafiken till Kouvola
  skall trafikeras via Torneå-Haparanda logistikcentrum.
  Det kazakstanska nationella järnvägsbolaget KTZ nya representant i Norden blir företaget
  Unytrade OY från 1 .6.2017. Detta bolag kommer att sköta om marknadsföringen, servicen
  samt ansvara för operativa trafiken i de nordiska länderna.
  Jari Grönlund, före detta logistikdirektör och ansvarig för Kemira Oyj globala logistik, har
  värvats för att starta upp trafiken.

  Haparanda kommun tillsammans med Torneå stad och deras näringslivsbolag gav sitt
  positiva besked om medverkan i projektet. Detta betyder att den nya Sidenvägen kommer
  att passera Haparanda / Torneå på sin vidare färd till övriga Norden.
  ”Logistikcentrum Torneå-Haparanda” har färdiga rangerbangårdar på bägge sidorna om
  riksgränsen, det finns färdiga lyftanordningar med mera. Upprustningen av logistikcentrumet
  blir en aktuell fråga när godstrafiken blir verklighet.
  Möjligheten till trafiken sker i samarbete med Kouvola Innovation som arbetat fram hela
  detta logistiska koncept mot Kina. Enligt Simo Päivinen, utvecklingschef från Kouvola
  Innovation, är samarbetet med Haparanda / Torneå en del av en naturlig axel mot övriga
  Norden, eftersom järnvägen redan finns klar över till Sverige samt kopplingen till nord Norge
  redan finns.

  Kina satsar på transportledernas utveckling till Europa

  I maj samlades Europas ledare samt ledare från Kina i Peking. Vid mötet behandlades bland
  annat frågan om ”OBOR”, One Belt, One Road. Medverkande från Sverige var
  infrastrukturminister Anna Johansson, från Finland trafikminister Anne Berner, tillsammans
  med 20 tal högre statsmän och över 100 ministrar. Kina meddelade att dessa anslår över 100
  miljarder USD för att utveckla transportlederna och järnvägstrafiken mellan Kina och Europa.
  De snabba transporterna till och från Asien, 12 till 14 dagar, mot båtfrakter på 60–70 dagar,
  ger marknadsfördelar. Redan idag körs drygt 150 tågset per månad mellan Europa och Kina.
  Godstrafiken i bägge riktningar ökar månad för månad och det gör att kapaciteten för
  godstransporter blir fulltecknat.

  Nya arbetstillfällen, stora möjligheter

  Ett resultat med logistikcentret blir, nya arbetstillfällen på bägge sidor om gränsen och
  speciellt inom logistik och varuhantering. Eftersom spårvidden mellan Sverige och Finland

  skiljer sig, måste allt lastas om här. Beträffande spårvidd, är det sedan samma spårvidd hela
  vägen från Torneå till kazakstanska / kinesiska gränsen.
  Dessutom öppnas stora exportmöjligheter för nordiska företag mot Kina och övriga Asien.
  Järnvägssträckans olika knutpunkter ger stora möjligheter för export till länder som
  Afghanistan, Iran, Indien, Japan, Sydkorea, Australien med mera. Detta betyder helt nya
  marknader för de tornedalska och norrländska företagen.
  Godstransporten bör även främja uppstarten av persontrafik, och vem vet, trafiken
  Haparanda – Kina och Kina – Haparanda kan bli en ny exotisk ”Orient Express” och skulle
  främja hela den tornedalska turistnäringen. De kinesiska turisterna blir ju bara fler och fler i
  Lappland.

  Den norra järnvägen och ishavsbanan får ny fart och tyngd

  Peter Waara, Haparandas kommunalråd och Torneå stadsdirektör Timo Nousiainen ser
  utvecklingen som en nystart för järnvägen i norr.
  – Nu kan städerna verkligen leva upp till ett nordisk logistik- och handelscenter, instämmer
  bägge i.
  – Att sedan kanske locka svenska, finska och internationella företag att flytta sina
  logistikcenter till Haparanda / Torneå, är ännu en ny möjlighet.
  – En naturlig utveckling och fortsättning av Sidenvägen blir upp mot Ishavet. I detta skede är
  akilleshälen att elektrificera sträckan Laurila – Torneå och sedan elektrifieringen vidare till
  Kolari. För mig är det tydligt att Sidenvägen främjar tanken om den västliga ishavsbanan, dvs
  järnvägen från Torneå och Kolari vidare mot nord Norge, säger Tornedalsrådets VD Marko
  Varajärvi.
  Varajärvi riktar ett stort tack till konsulterna Micael Blomster, bördig från Övertorneå, samt
  Martti Kankaanranta från Torneå, som envist arbetade och trodde på ”Sidenvägen” och
  verkligen genomförde detta projekt. – Bara att lyfta på hatten för dessa, jag väntar ivrigt på
  det första tåget, säger Marko Varajärvi.

  + + + + + +
  Ytterligare information:
  Micael Blomster
  072–5850093 eller + 358 40 7557745
  Mail: micael@blomsterconsulting.com
  Simo Päivinen, Kouvola Innovation Oy
  +358206156364

  Read More
  0 351