North Sweden medverkade pA? FERRMEDs konferens om interkontinentala handelsrutter

http://www.northsweden.eu/transportpolitik/nyheter/north-sweden-medverkar-paa-ferrmed-konferens-i-ep.aspx

North Sweden European Office medverkade pA? FERRMEDs konferens ”Key Corridors, main terminals and train features in the ”Silk Road” railway network – Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bridge”, den 8 november i Europaparlamentet.A�North Sweden lyfte fram mA�jligheterna pA?A�transportsystemet i norra Sverige pA? Northern Axis kopplat till de transeuropeiska handelsrutterna och transportkorridorerna till Kina.A�

Den 8 november hA�llsA�FERRMED:s A?rliga konferens om interkontinentala handelsrutter pA? de Eurasiatiska jA�rnvA�gsfA�rbindelserna.A�Micael Blomster, Senior Adviser Logistics, medverkade pA? North Sweden:s vA�gnar pA? sessionen a��Specific projects in intermodal terminals and transportation routes in Eurasiaa��.

Micael Blomster

Micael Blomster, Senior Adviser LogisticsA�

Micael lyfter i sin intervention ”Asia-The Nordic: A new modern transport railway line via Finland” mA�jligheterna pA? korridoren Northern Axis-SidenvA�gen d.v.s. frA?n A�vre Norrland via Kouvolas jA�rnvA�gsterminal i Finland, Ryssland och Kazakstan till Xian i Kina.

Logistik, ofta fA�rknippat med transport av varor, stA?r infA�r stora fA�rA�ndringar. FA�r fem A?r sedan startade trafiken av godstransporter via jA�rnvA�g mellan Europa och Kina. Trafiken gick mellan Tyskland och A�ver Polen/Brest till Kina. I starten gick det 4a��5 tA?g i mA?naden i bA?da riktningar. Idag rA�r det sig om 200 tA?g per mA?nad.A�Befraktningstiderna pA? den sydliga jA�rnvA�gspassagen som gA?r via Polen A�r ca 18 dagar jA�mfA�rt med bA?t 45a��60 dagar.A�Denna A�kade trafikmA�ngd har lett till stora anstrA�ngningar inom godshanteringen. DeA�nedre jA�rnvA�gslederna via Polen har stora trafikproblem, stockningar och kA�er, dA?lig spA?rstandard som behA�ver omedelbara reparationer och nybyggen. Detta tar tid.

I Kouvola i Finland nA�ra den ryska grA�nsen har en ny jA�rnvA�gsterminal etablerats fA�r godsfA�rbindelser pA? tA?g mellan Europa och Xian i Kina.A�Transporttiden via denna nordliga jA�rnvA�gspassag blir dA�rmed 10a��12 dagar.A�Detta blir den snabbaste och kortaste transportvA�g mellan Kina och Europa.

Podiet

Micael Blomster i sessionA�a��Specific projects in intermodal terminals and transportation routes in Eurasiaa�� under ledning av Joan Amoros, President pA? FERRMED

En fA�rkortad transporttid ger ekonomiska fA�rdelar, kapitalet frigA�rs fortare p.g.a. den korta transporttiden och hela varuflA�det fA�rA�ndras.A�Detta resulterar i kortare ledtider fA�r sA�songsvarorna, snabbare omlastningsterminaler och minskat behov av stora lager i Norden.A�NA�r vi i Europa kA�per en sA�songsvara i butiken, tillverkar Kina nA�sta sA�songsvara.A�SA�songsvaror kan pA?fyllas snabbare i butiker och livsmedel kan effektivare skickas frA?n producent i Norden till slutfA�rbrukare, fA�rskheten bibehA?lles.A�Exempelvis kan varor sA?som fryst lax skickas frA?n Narvik i Norge via TorneA?-Haparanda-Kouvola till Shanghai pA? under 20 dagar.

a��A�De nya mA�jligheterna pA? jA�rnvA�gen bA�r ses som ett komplement till sjA�farten och jA�mfA�rt lastar ett tA?gset 41 st 40a�? fots containers och en bA?t 20 000 containers, sA�ger Micael Blomster.

Alla

Deltagare pA? FERRMED:s konferens den 8 november i EuropaparlamentetA�

The Belt and Road initiative d.v.s. the ”Silk Road” A�r en utvecklingsplan genom vilket Kina A�mnar boosta handeln samt stimulera ekonomiska tillvA�xten i Asien och bortanfA�r. Initiativet omfattar utbyggnad av infrastrukturen fA�r att koppla samman Kina med angrA�nsande lA�nder och globalt. Budgeten fA�r satsningarna uppgA?r till $900 miljarder. MA?lsA�ttningen A�r att A�verfA�ra 25% av den europeiska exporten till jA�rnvA�g pga. trA�ngsel pA? hamnarna. 2014 kA�rdesA�308 tA?g mellan Europa-Asien och 2016 uppgick siffran till 1777 tA?g. BerA�knat pA? antal TEU (20 fot container) varA�2014 ungefA�r 25A�000 st;A�145A�000 TEUA�A?r 2016 och berA�knas fA�rA�2017 komma upp i drygt 250 000 TEU.A�Prognosen fram mot 2027 ligger pA? 636A�000 TEU. Detta skulle betyda A�ver 7000 tA?gset per A?r.A�Att jA�mfA�ra med bA?t 2016 kA�rdes ungefA�r 13A�110A�000 miljoner TEU.

Detta ger goda indikationer om mA�ngden som finns att transportera. Med tanke pA? trafikproblemen och flaskhalsarna pA? infrastrukturen pA? den sydliga jA�rnvA�gspassagen skulle den nordliga jA�rnvA�gspassagen vara oerhA�rt konkurrenskraftig ur olika synvinklar. Vissa talar om att 1 miljon TEU kan passeras redan 2020 och Xian-Kouvola talar om 1000 tA?g per A?r till 2027/30.A�De flesta tA?gseten A�r idag ca 600 meter lA?nga och fA�rhoppningen A�r upp till 3 kilometer lA?nga tA?gset, sA?som Pacific Traffic som kA�r kust till kust i USA.

a�� Sverige har investerat och investerar i jA�rnvA�g och Haparandabanan A�r en ny jA�rnvA�gsbana. Nu finns skA�l till att verkligen anvA�nda denna, samt att bygga fA�rdigt resten av jA�rnvA�gsnA�tet pA? den Botniska korridoren i norra Sverige, sA�ger Micael Blomster.

Haparanda/TorneA? skulle kunna bli noden fA�r den nordliga trafiken och A�ven fA�r hela Sverige och Norge. Ytor finns att kunna hantera lA?nga tA?gset och spA?rvidden A�r desamma A�nda till Khorgoz i Kazakstan vilket minskar antalet omlastningar pA? vA�gen till och frA?n Asien/Europa.

a�� Den 10 november 2017 avgick det fA�rsta godstA?get frA?n Kouvola till Kina.A�Haparanda/TorneA? har ett verkligt guldlA�ge att bli ett logistikscentrum fA�r de norra landsdelarna i Sverige, Finland och Norge. Let’s turn Europe upside down- In the North we do it, avslutar Micael.

FERRMED

A�

FERRMED anordnar A?rliga konferenser pA? temat euro-asiatiska jA�rnvA�gsfA�rbindelser och multimodalitet i EU och angrA�nsande lA�nder samt Kina. Konferenserna sammanfA�r intressenter frA?n EU:s institutioner, offentlig fA�rvaltning och industrin i EU och Asien fA�r diskussioner om skicket pA? infrastrukturen pA? de viktigaste jA�rnvA�gskorridorerna samt logistikutveckling.

 

PA? konferensen den 8 november medverkadeA�vice ordfA�rande i Europaparlamentet,A�fA�retrA�dare fA�r EU-kommissionen DG MOVE, Kinas representation vid EU, VA�rldsbanken, Europeiska investeringsbanken m fl.A�Konferensen tilldrog A�ver 300 deltagare.

LA�s mer:

Konferensprogram:A�”Silk Road” railway network – Towards a high performance pipeline Trans-Eurasian Railway Land Bridge” 2017

North Sweden European Office:s medverkan pA? FERRMED:s konferens 2016

/Mona Mansour

0 9
Micael Blomster